Проекти Проекти

За нас

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г .

Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БИОСИГУРНОСТТА В ПТИЦЕВЪДНА ФЕРМА, СОБСТВЕНОСТ НА "АГРИ.СС" ЕООД В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОБЛ. ДОБРИЧ ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА „АГРИ СС“ ЕООД ЩЕ ЗАЩИТИ СТОПАНСТВОТО СИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ, НАБЛЮДАВАНИ ПРИ ПТИЦИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ДОГОВОР: BG06RDNP001-5.001-0009-C01 ОТ 10.09.2021 г.

НАЧАЛО НА ИНВЕСТИЦИЯТА: 10.09.2021 Г.

КРАЙ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: 10.09.2023 Г.

Прикачени файлове

За нас

Местоположение на Агри.СС ЕООДАГРИ.СС” ЕООД обработва 30 000 дка земеделска земя, отглежда над 200 000 бр. кокошки носачки в собствен птицекомплекс с площ от 120 дка, притежава складова база за преработка, сушене и съхранение на 37 000 тона зърнена продукция, извършва транспортна дейност на пътници и товари със собствени транспортни средства, притежава автогара, пункт за годишни технически ...

Виж повече

9500 Генерал Тошево
ул. "Васил Априлов" 2
тел.: 05731 3912; 05731 3924
факс: 05731 3918
e-mail: agris@abv.bg

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.